AR GALIU PARDAVINĖTI MAISTĄ PAGAMINTĄ SAVO BUTE?

Sveiki. Ketinu užsiiminėti maisto gaminimu ir pardavinėjimu namuose, o tai reikškia jog turiu atitikti geros higienos praktikos taisykles. Visų pirma norėčiau paklausti ar tokiai veiklai reikalingas geros higienos praktikos taisyklės taikomos viešo maitinimo įstaigoms ar maistu prekiaujančioms įmonėms. Tiek vienoje tiek kitoje knygutėje susidūriau su keliais punktais į kuriuos būtų gerai žinoti atsakymus:
2.11 Maisto produktai turi būti laikomi tinkamai įrengtose atskirose patalpose [..] Skirtingų rūšių maistas turi būti laikomi patikimai atskirti.
Klausimas: Ar būtų galima laikyti atskirus maisto produktus atskirose šaldymo dėžese toje pačioje virtuvėje?
4.4 Nenaudojami įrenginiai pašalinami ne tik iš maisto tvarkymo patalpų, bet ir iš įmonės.
Klausimas: Jeigu būtų palaikoma griežta GHP taisyklėse nurodyta tvarka, tai ar vistiek reiktų iš buto pašalinti lovas, rūbų spintas ir kitus su maisto gamyba nesusijusius daiktus.
Atsakydami į Jūsų klausimą pažymime, jog norint užsiimti maisto tvarkymo veikla (įskaitant maisto gaminimą, ruošimą, pakavimą, laikymą, saugojimą, gabenimą, paskirstymą, tiekimą, pateikimą parduoti ar pardavimą) pirmiausia reikia remtis pagrindiniais šią veiklą reglamentuojančiais teisės aktais. Tuo tarpu geros higienos praktikos taisyklės nėra teisės aktas, o tik leidinys, kuriame pateikiama papildoma informacija dėl konkrečių maisto tvarkymo veiklą reglamentuojančių teisės aktų nuostatų taikymo.
Norint užsiimti maisto tvarkymo veikla, išskirtinas Maisto įstatymas (Žin., 2000, Nr. 32-893), kurio 4 straipsnio 3 dalies 4 punkte įtvirtinta nuostata, jog tvarkyti maistą, galima tik Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nustatyta ir su Sveikatos apsaugos ministerija suderinta tvarka patvirtintose maisto tvarkymo vietose, turinčiose nustatyta tvarka išduotus maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimus. Tokių pažymėjimų išdavimo tvarką numato Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. B1-527 patvirtintai Maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo reikalavimai (Žin., 2008, Nr. 123-4693).
Remiantis minėtais reikalavimais maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas (toliau – Pažymėjimas) būtinas visiems asmenims (tiek juridiniams, tiek fiziniams asmenims, veikiantiems pagal individualios veiklos pažymą) darantiems tiesioginę įtaką maisto saugai ir kokybei (maisto produktų gamybos, viešojo maitinimo, didmeninės ir mažmeninės prekybos, fasavimo ir pakavimo, tiekimo). Šio Pažymėjimo išdavimo klausimas sprendžiamas teritorinėje Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje pateikus: (1) nustatytos formos prašymą dėl maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo išdavimo; (2) maisto tvarkymo patalpų projektą (planą) su įrenginių išdėstymu; (3) maisto tvarkymo proceso aprašymą (pvz.: prekyba nefasuotais produktais, pagamintų patiekalų išvežiojimas ir kt.), projektines gamybos apimtis, subjekto darbuotojų skaičių, steigiamuose subjektuose – numatomą subjekto darbuotojų skaičių; (4) dokumentus, reglamentuojančius Rizikos veiksnių analizės ir svarbiųjų valdymo taškų principais pagrįstą savikontrolės sistemą, vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 15: 2005 „Maisto higiena“ nuostatomis. Taip pat pabrėžtina, jog Pažymėjimo išdavimo klausimą Valstybinės maisto ir veterinarijos inspekcija svarsto tik pateikus visus nurodytus dokumentus ir tik šios inspekcijos pareigūnui patikrinus bei įvertinus maisto tvarkymo veiklos sąlygas vietoje.

Pažymime ir tai, jog teisės aktuose konkrečiai nėra nurodoma, kokios paskirties patalpose (pvz. tik komercinės paskirties) galima atlikti maisto tvarkymo veiklą, todėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos pareigūnai įvertindami kiekvieną konkretų atvejį, manytina, jog tikrintų: (i) ar yra pakanka patalpų ir ar tinkamas jų dydis (pagal maisto tvarkymo pobūdį turi būti išskirta tam tikras kiekis patalpų ir vietų maisto tvarkymo technologijoms ir gamybai, žaliavų ir gatavos produkcijos laikymui, paskirstymui, taros tvarkymui, medžiagų ir ingredientų laikymui, buitinėms reikmėms ir poilsiui); (ii) ar tinkamas patalpų išdėstymas; (iii) ar tinkamai numatyti judėjimo srautai (pagal numatytą patalpų planą yra pavaizduojami judėjimo srautai: žaliavų, gatavos produkcijos, personalo (gamybinio (švarios ir nešvarios zonos), administracijos), prieskonių ir priedų (jei tokių yra), pagalbinių medžiagų ir kt.); (iv) ar tinkamai įrengti komunikaciniai tinklai (vandentiekio (apsirūpinimas geriamojo vandens reikalavimus atitinkančiu šaltu ir karštu vandeniu) ir kanalizacijos tinklų planas (tekėjimo kryptis, uždarumas, fekalinių ir gamybinių nuotėkų surinkimas), vėdinimo planas (oro pasikeitimas patalpose, temperatūros ir drėgmės palaikymas), apšvietimas (pageidaujamos normos ir projektinės normos, šviestuvų konstrukcija)); (v) ar pagal teisės aktus paruoštas maisto tvarkymo proceso aprašymas, gamybos asortimentas ir pajėgumai, darbuotojų kiekis, komunikacinių tinklų aprašymas, vandens programinė priežiūra, sanitarinių sąlygų aprašymas ir kt; (vi) ar laikomasi kituose teisės aktuose numatytų reikalavimų.
Apibendrinus, galima teigti, jog asmenims norintiems užsiimti veikla susijusia su maisto tvarkymu, būtina gauti maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą, kuris išduodamas tik įvertinus maisto tvarkymo veiklos sąlygas ir jų atitikimą teisės aktų reikalavimams.

 

Klausimai
© 2011 - 2018 BZN start. Visos teisės saugomos. prenumerata reklama kontaktai